Legislatívna úprava kamerového systému

V prípade používania kamerového systému je nutné brať na zreteľ aj dodržiavanie legislatívnych ustanovení. V tomto článku sa budeme bližšie venovať legislatíve a kamerovému systému: ktoré zákony upravujú používanie kamerového systému resp. zberu osobných údajov, ako môžeme kamerový systém používať a na čo je potrebné myslieť pri kamerovom systéme.

Legislatíva upravuje používanie kamerového systému v 3 zákonoch:

Článok rozdelíme na 3 časti:

Kamerový systém určený pre rodinný dom

Často dostávame otázky čo je potrebné splniť a dodržiavať na inštaláciu kamerového systému na rodinný dom. Ak sa rozhodnete používať kamerový systém na ochranu svojho majetku, ten by mal byť nainštalovaný tak, aby zorný uhol kamier nezasahoval na pozemok vášho suseda a nenarušil tak ich súkromie (v opačnom prípade môže sused uplatniť právo na ochranu súkromia a to prostredníctvom sťažnosti).

Domáci kamerový systém, ktorý je nainštalovaný a používaný výlučne na súkromné účely a ktorý nesníma verejný priestor (nie je prístupný verejnosti) sa nemusí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Je nutné podotknúť, že ak váš kamerový systém sníma verejný priestor resp. priestor prístupný verejnosti ide o kamerový systém, ktorý sa musí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Takýto priestor je napríklad parkovacie miesto pred vašim domom či neoplotená predzáhradka vášho domu.  Veľmi podstatným kritériom pre odlíšenie voľného režimu od regulovaného, ktorý je upravený zákonom o ochrane osobných údajov, je teda monitorovanie resp. nemonitorovanie priestorov prístupných verejnosti.

Pri domácich kamerových systémoch dochádza k veľmi častému pochybeniu pri dodržiavaní zásady proporcionality spracúvania osobných údajov (§6 ods. 2 písm. d Zákon o ochrane osobných údajov). Podľa tohto zákona je prevádzkovateľ povinný spracúvať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Napr. ak chcem ochrániť svoj dom nemôžem nahrávať príliš veľký priestor, ktorý nesúvisí s ochranou môjho domu resp. nemožno z takýchto miest očakávať žiadny útok na svoj pozemok (susedné pozemky, podstatná časť pozemnej komunikácie, atď.).   Ak monitorujeme bezprostredné okolie rodinného domu ako je napríklad parkovacie miesto pred domom, predzáhradka atď. ide o priestor, ktorý možno považovať z hľadiska možného útoku proti chránenému majetku za nevyhnutný a teda je možné jeho monitorovanie kamerovým systémom.

Pri prevádzkovaní kamerového systému je nutné splniť si nasledovné povinnosti:

 • Označenie vhodným spôsobom monitorovaný priestor. (Napríklad zreteľne umiestneným piktogramom znázorňujúci kameru)
 • Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov)
 • Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia)
 • Je nutné nastaviť kamerový systém proporcionálne. (Napr. na ochranu rodinného domu nie je nutné monitorovať celú ulicu a pod.)
 • Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom
 • Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný)
 • Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho
 • Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby

Kamerový systém určený pre bytový dom

V poslednom období sa rozmohli prípady inštalácie kamerového systému v bytových domoch s cieľom monitorovania priestoru pred vstupom do bytového domu, spoločných priestorov a priestoru v kabíne. Takéto monitorovanie je prípustné len v prípade ak je dostatočne odôvodnené.  Za opodstatnený dôvod môžeme považovať časté krádeže, vandalizmus a snahu o odhaľovanie protiprávnej činnosti. Inštalácia kamerového systému je možná len po hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to len za predpokladu, že sa zhodla nadpolovičná väčšina za inštaláciu kamerového systému.

Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré si zabezpečilo inštaláciu kamerového systému sa stáva prevádzkovateľom a musí si splniť nasledovné povinnosti:

 • Označenie vhodným spôsobom monitorovaný priestor. (Napríklad zreteľne umiestneným piktogramom znázorňujúci kameru)
 • Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov)
 • Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia)
 • Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom
 • Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný)
 • Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho
 • Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby

Kamerový systém nainštalovaný na pracovisku

V prípade ak sa zamestnávateľ rozhodne nainštalovať kamerový systém na pracovisko, je povinný túto skutočnosť prerokovať so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov a oznámiť im rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia a dobu trvania. Nie je možné inštalovať kamerový systém bez toho aby túto skutočnosť zamestnávateľ neoznámil svojím zamestnancom. Zákon neurčuje zamestnávateľom akou formou má svojich zamestnancov informovať o inštalácii kamerového systému, ale odporúčame túto informáciu poskytnúť formou písomného prehlásenia, ktoré zamestnanci podpíšu. Zamestnávateľ nemôže inštalovať kamerový systém v neprimeranej miere tak aby narúšal súkromie zamestnancov z toho vyplýva, že zamestnávateľ nemôže takýto kamerový systém nainštalovať do priestorov určených na prezliekanie, prípadne na konzumáciu jedál a pod.

Zamestnávateľ si musí splniť nasledovné povinnosti:

 • Inštalácia kamerového systému je možná buď z dôsledku ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovala v rámci ochrany jeho majetku prípadne bezpečnosti alebo v prípade monitorovania zamestnancov (a to len v prípade prerokovania so zamestnancami alebo ich zástupcami)
 • Informuje svojich zamestnancov (Táto povinnosť vyplýva aj zo Zákonník práce)
 • Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov)
 • Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia)
 • Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom
 • Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný)
 • Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho
 • Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby