Ochrana osobných údajov

Vážení zákazník,

aby ste mohli kupovať naše produkty a využívať naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť berieme veľmi vážne a preto aj pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržujeme všetky legislatívne nariadenia. Preto sme si pre Vás pripravili Zásady spracúvania osobných údajov. Na tejto stránke nájdete súhrn informácii aké informácie zberáme, ako sú tieto informácie spracúvané a ako je chránené Vaše súkromie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@elmech.sk

Zásady spracúvania osobných údajov

Kto sme ?

Vaše osobné údaje zbiera a spracúva firma Sykoralock s.r.o. zapísaná v Obchodnom registry okresného úradu Trenčín, vložka č. 37142/R, so sídlom Chotárna 57, Trenčín; IČO: 51895692
Kontaktovať nás môžete e-mailom: info@elmech.sk alebo telefonicky: 0911 394 349

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje ?

 1. Predaj a obchodná činnosť
  Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy a zverejnenie montážnych partnerov na našom webovom sídle.
 2. Záručný a pozáručný servis
  Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov.
 3. Poskytovanie služieb
  Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na zaevidovanie vami vyplneného online formulára, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
 4. Podpora služieb Cloudu JABLOTRON
  Spracúvanie vykonávame pre účel registrácie a administrácie hlavného užívateľského účtu alebo aj zariadení v Cloude JABLOTRON podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa cloudu JABLOTRON Alarms, a.s.
 5. Fakturácia a účtovníctvo
  Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.
 6. Preprava
  Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností
 7. Marketing
  Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach alebo o montážnych partneroch a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.
  Účel a) Účel b) Účel c) Účel d) Účel e) Účel g)
Meno, priezvisko, titul x x x x x x
Obchodné meno x x x x x x
Vlastnoručný podpis           x
Adresa x x x x x x
IČO, DIČ, IČ DPH x x x x x x
Číslo bankového účtu         x  
E-mailová adresa x x x x x x
Telefónne číslo x x x x x x
Miesto inštalácie zariadenia     x      

Údaje o zariadení v službe Cloudu Jablotron Alarms

    x      

Údaje o zariadení v službe Jablotron Slovakia s.r.o.

    x x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké právne základy požívame?

 • Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.
 • Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov a služieb.
 • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu.
 • Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.

Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Cez e-mail
 • Osobne
 • Telefonicky
 • Poštovou zásielkou

Ako môžete Súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail info@elmech.sk,
 • Zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, dopravcov tovaru, poskytovateľa Cloudu JABLOTRON, montážnych partnerov t.j. spoločnosti vykonávajúce inštaláciu našich zariadení, účtovnícku spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
 • Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.
 • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku.
 • Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa služieb JABLOTRON po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov.
 • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu info@elmech.sk.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@elmech.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov? Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, obmedzením prístupu osôb, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.

Tím ELMECH
20.05.2018